Learning in Harmony és una ONG de Cooperació al Desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i administrativa; sense finalitats polítiques i sense ànim de lucre, es regeix pels seus propis Estatuts, al empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’ Associació.

Les seves finalitats venen determinades pel article 2.1 dels seus Estatuts:

" Article 2.- La Associació te per objecte:

1 - La cooperació pel desenvolupament internacional de la formació bàsica, intermèdia y universitària de persones menors d’edat.

L’interès bàsic està inspirat en aportar l’ajuda econòmica necessària per la formació d’aquells menors d’edat, que tenint una alia capacitat de percepció y de comprensió, així com la tenacitat i la voluntat de créixer intel·lectualment, no tinguin les possibilitats econòmiques per arribar a cursar estudis universitaris.

Un cop assolits els estudis universitaris, seguir donant suport econòmic fins a arribar a la llicenciatura, encara que hagin superat la majoria d’edat establerta al seu país.

La ONG va ésser constituïda a Granollers (Barcelona-España) el dia 20 de Març de 2009 per un grup de MM. de la R.L.Harmonianº126. Inscrita el dia 10 d’Agost de 2009 al Registre Nacional d’Associacions, Ministeri de l’Interior, amb el nº593.117. Reconeguda com Entitat de Caràcter Social, per resolució administrativa de la Agencia Tributaria de 29 d’Octubre de 2009.

 

LEARNING IN HARMONY – ONG de Cooperación al Desarrollo – NIF: G 65091787.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior: Grupo: 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 593117